Folklife 2014 – Friday

Northwest Folklife Festival, 2014. Photo by Christopher Nelson