Ben Shaevitz- Crowded festival street

Photo by Ben Shaevitz